IPA Meta Faktorer

Skandinavien hurtigst voksende personlighedsanalyse

Skandinaviens højeste ratede
forskning

Adfærd, motiver og præferencer
– også hos den unge generation

IPA Core Mertodefaktorer

SELVDISPLIN

IPA Core Resultatfaktorerne

SELVBEVIDSTHED

IPA Core Relationsfaktorer

SELVINDSIGT

IPA Core Personlige vækstfaktorer

SELVREFLEKTION

Introduktion til IPA Core Meta Factors

IPA Core Personality er en international anerkendt personlighedsanalyse, der er et oplæg til en samtale, hvor resultatet og kvaliteten skabes i dialogen mellem to mennesker.

Med IPA Core Meta Faktorer er det muligt at komme ind bagved personens 4 hovedtræk, og derved forstå, hvad den indre driver er.

De toner og farver de klassiske adfærdsfaktorer på hver Hovedfaktor, og viser retningen på den måde, hvorpå den enkelte bruger sine evner på hver Hovedfaktor.

Samtidig rækker vi i den Integrative Psykologi ind over felterne, således at kigger på menneskers værdier.

Flemming Olsen fortæller om IPA Meta Faktorer

IPA Core – Meta Factor # 1

Selvdiciplin

Det personligt ydre-styrede

Farve: Blå

IPA Core Blå metodefaktorer

SELVDICIPLIN

Grundmotivet er ønsket om at gøre sin pligt og yde sit bedste uden at beklage sig. Energien og motivationen kommer fra ønsket om at leve op til omgivelsernes forventninger.

Den modsatte pol på skalaen er der, hvor disciplin og struktur bliver overgået og overvældet af følelser. Af overvældende samvittighed, ængstelse, bekymring og tvivl.

blå pil

ÆNGSTELSE

At have en grundlæggende følelse af ængstelse og bekymring. At føle, at man hele tiden er bagefter og ikke når det man skal. At stole for lidt på sig selv og bruge forholdsvis meget energi på at undgå kritik fra omgivelserne At bekymre sig over småting og nogen gange frygte det værste. At fokuserer lidt for meget på det negative, og blive fanget af sine egne problemer.

At have svært ved at komme i gang, og have behov for et skub fra andre.

SELVDICIPLIN

At følge sin samvittighed og handle ud fra en følelse af pligt.  At arbejde disciplineret og målrettet og gerne give mere ind end der forventes.  Altid at møde velforberedt og gøre det færdigt man er begyndt på. At leve op til de krav man stiller til sig selv, og hele tiden prøve at gøre tingene bedre.  At gennemføre det man har sat sig for, og modstå fristelser og forstyrrelser undervejs.

At gøre det man skal uden at beklage sig og acceptere de rammer der nu engang findes.

Typisk adfærd

 • At have en grundlæggende følelse af ængstelse og bekymring.
 • At føle, at man hele tiden er bagefter og ikke når det man skal.
 • At stole for lidt på sig selv og bruge forholdsvis meget energi på at undgå kritik fra omgivelserne
 • At bekymre sig over småting og nogen gange frygte det værste.
 • At fokuserer lidt for meget på det negative, og blive fanget af sine egne problemer.
 • At have svært ved at komme i gang, og have behov for et skub fra andre. 

Typisk adfærd

 • Handler ofte ud fra en følelse af pligt
 • Udfører gerne mere end der forventes af mig
 • Bliver ved indtil til det jeg laver er i orden
 • Gør altid det færdigt jeg er begyndt på
 • Sætter en ære i altid at være velforberedt
 • Har altid haft en høj grad af selvdisciplin
 • Gør det jeg skal uden at beklage mig
 • Accepterer de rammer der er omkring mig

IPA Core – Meta Factor # 2

SELVBEVIDSTHED

Det personligt indre-styrede

Farve: Rød

IPA Core Rød Resultatfaktorer

Selvbevidsthed

Grundmotivet er ønsket om at leve op til sine egne idealer og standarder. At udvikle sin bevidsthed og sine kompetencer som en forudsætning for at opnå alt det man kan og vil her i livet. Den modsatte pol på skalaen er der, hvor ansvar bliver overgået af en impulsiv ”mig selv først” følelse, der har karakter af egoisme, opportunisme og en væren i verden der opleves som alles kamp mod alle.

rød pil

EGENNYTTIG

At følge sine egne interesser og være god til at se og udnytte en situation til egen fordel. At være på vagt overfor andre, og vide at man ikke kan stole på alle. Aldrig at blotte sig og vise svaghed. At opfatte livet som alles kamp mod alle, et sted hvor man bytter noget for noget og hvor stort set alt er til salg. At mene, at målet helliger midlet, og gennemføre sin vilje uanset prisen. At følge sine egne regler for at komme i mål med det man går efter. At opleve, at verden er et sted domineret af alles kamp mod alle.

ANSVARLIG

At have personlige standarder og idealer som drivkraft og pejlepunkter for sit arbejdsliv. At føle et stort ansvar overfor andre mennesker i alle de sammenhænge man indgår i. At anerkende og respektere andre som en forudsætning for at nå sine egne mål. At forstå sig selv ved at betragte sine handlinger kritisk, og samtidig forsøge at forstå andre for at blive klogere på sig selv. At tænke over hvem man er og arbejde på at opnå en højere bevidsthed om sig selv. At værdsætte de samarbejdsrelationer man indgår i og være overbevist om, at et fordybet samarbejde skaber de bedste resultater.

TYPISK ADFÆRD

 • Viser sjældent svaghed overfor andre 
 • Er opmærksom på, at jeg ikke kan stole på alle
 • Vil nå mine mål uanset prisen
 • Går i høj grad efter mine egne interesser
 • Presser gerne andre for at opnå det jeg vil
 • Bryder reglerne hvis det er nødvendigt
 • Er god til at udnytte en situation optimalt
 • Oplever nogen gange tilværelsen som alles kamp mod alle 

TYPISK ADFÆRD

 • Et fordybet samarbejde skaber de bedste resultater 
 • Kan kun realisere mine egne mål sammen med andre
 • Har lært meget ved at betragte mig selv kritisk
 • Sætter høje personlige standarder for både mig selv og andre
 • Sætter klare livsmål op for mig selv
 • Tager et personligt ansvar for alt, hvad jeg gør
 • Vil leve op til det, jeg står for
 • Føler er stort ansvar overfor de fællesskaber jeg er en del af

IPA Core – Meta Factor # 3

SELVINDSIGT

Indre- & Ydrestyret

Farve: Grøn

IPA Core Grøn Relationsfaktorer

Selvindsigt

Grundmotivet er ønsket om at opnå en stadig større selvindsigt som forudsætning for at forstå både sig selv og medmennesket. At opnå indsigt og forståelse af mennesker og sociale processer som en forudsætning for at skabe resultater. At kunne se sig selv indefra i sin væren, og se sig selv udefra og forstå sin egen indvirkning på en situation. Den modsatte pol på skalaen er der, hvor følelserne dominerer over tanken, og man mister den balancerede og modne sociale dømmekraft, og i stedet mister orienteringen i overdreven omsorg, sensibilitet og overvældende følelser.   

grøn pil

FØLELSESSTYRET

Er meget følelsesbetonet, bliver ofte overvældet af situationen og har svært ved at orientere sig. Går meget op i andres følelser og glemmer sig selv for at gøre andre tilfredse. Er ikke særlig god til at kræve noget af andre og vender derfor tingene imod sig selv. Bruger forholdsvis meget energi på at spekulere over hvad andre tænker om ham eller hende, og flytter dermed sin opmærksomhed væk fra sig selv. Tager i det hele taget meget hensyn til andre i stedet for at værdsætte og respektere sig selv.

INDSIGTSFULD

Tænker dybt over sig selv og verden og er opmærksom på, at der findes andre sandheder end den som han eller hun tror på. Er rummelig og giver i høj grad andre mennesker plads til at være den de er. Kan se og betragte sig selv udefra, og er opmærksom på, hvordan andre oplever hans eller hendes handlinger. Kan udsætte egne behov til fordel for hvad situationen kræver, og handler bevidst i forhold til de fælles mål. Opfatter grundlæggende indsigt i mennesker og sociale processer som en afgørende forudsætning for målopfyldelse.

TYPISK ADFÆRD

 • Går nogle gange for højt op i andres følelser
 • Kan glemme mig selv for at gøre andre tilfredse
 • Er nok mere følsom end de fleste
 • Mærker andres følelser meget stærkt
 • Bliver tit overvældet af mine følelser
 • Er et passioneret og følsomt menneske
 • Bliver let berørt af det der sker omkring mig
 • Er nok mere blødhjertet end de fleste

TYPISK ADFÆRD

 • Viser tydeligt min respekt og interesse for andre mennesker
 • Tilsidesætter mine egne behov til fordel for hvad situationen kræver
 • Er bevidst om, at der findes andre sandheder end min 
 • Giver andre mennesker plads til at være den de er
 • Afstemmer min væremåde i forhold til mennesker og opgaver
 • Reflekterer over hvordan jeg virker ind på andre
 • Mener at selvindsigt en afgørende personlig kompetence
 • Har ofte brug for min forståelse for andre mennesker i mit arbejde

IPA Core – Meta Factor # 4

SELVREFLEKTION

Bevidst styret af sine egne værdier

Farve: Gul

IPA Core Gul Personlige Vækstfaktorer

Selvreflektion

Grundmotivet er ønsket om at gøre det som giver mening for både sig selv og andre. At søge mening og finde en dybere forståelse af, hvorfor vi gør som vi gør og hvorfor vi er her. At skabe en personlig og systemisk forståelse af de dybere værdier og motiver, der skaber virksomhedens grundlag og fremdrift. Den modsatte pol på skalaen er der, hvor det universelle og fælles erstattes af der relativistiske og det individuelle. Alt er lige godt, alle må handle på grundlag af deres egene personlige værdier, og det individualiserede mål er at søge den ultimative personlige frihed uafhængigt af gamle konventioner, vaner og spilleregler.

gul pil

INDIVIDUALISME

Mener at alle har friheden til at handle efter deres egne værdier, fri af andres forventninger og andres accept. Vil se og opleve verden med sine egne øjne og ud fra sit eget personlige perspektiv, og mener af samme grund, at hvert menneske må finde og følge sin egen vej. Søger den ultimative personlige frihed, og sætter også andre fri til at gøre som de vil. Vil være der, hvor hans eller hendes egne personlige værdier bliver udfoldet, og ønsker brændende at kunne realisere hele sit personlige potentiale.

Reflekterende

Handler på grundlag af en dyb indre overbevisning om hvordan verden hænger sammen, og er ydmyg overfor det, der er større end ham/hende selv. Ønsker at forstå de store sammenhænge og tænker meget over forudsætningerne for, at vi gør som vi gør. Har et dybfølt ønske om at inspirere og løfte andre mennesker videre i deres liv. Reflekterer over de store spørgsmål, og bliver berørt af verdens uretfærdigheder. Gør det som giver mening i hans eller hendes liv på grundlag af en dyb fornemmelse af hvorfor vi er her.

TYPISK ADFÆRD

 • Vil have mulighed for at realisere mit personlige potentiale
 • Mener, at alle må handle efter deres egne værdier
 • Har ikke behov for andres accept af det jeg gør
 • Vil være der hvor mine egne værdier bliver udfoldet
 • Betragter verden ud fra mit eget personlige perspektiv
 • Følger i høj grad min egen vej
 • Søger den ultimative personlige frihed
 • Er fri af andres forventninger til mig

TYPISK ADFÆRD

 • Har et dybt ønske om at forstå de store sammenhænge
 • Reflekterer over forudsætningerne for at vi gør som vi gør
 • Forsøger at skabe mening for mennesker omkring mig
 • Gør hvad jeg kan for at inspirere og løfte andre mennesker
 • Tænker meget over den dybere mening i det, vi gør
 • Er ydmyg overfor det, der er større end mig selv
 • Har en indre forestilling om, hvordan tingene hænger sammen
 • Har altid søgt svar på de store spørgsmål

Svarene på IPA Core – Personality
bliver præsenteret flot og brugbart i IPA 360° Cockpit

IPA 360° Cockpit

Hvorfor vælge IPA Core Personality?

Højeste ratede personlighedsanalyse

Grundlægger af IPA Nordic, Flemming Olsen har fået den højeste rating blandt Nordiske udbydere af personlighedsanalyser.

Multi sprog

IPA Core Personality dækker mere end 80% af verdens befolkning.

State of the art teknologi

Sammen med IPA Core kommer IPA  360° Cockpit, hvor analyserne kan behandles og analyseres.
Se IPA 360° Cockpit

Forsker Flemming Olsen fortæller om IPA Core Personality

Forsker Flemming Olsen fortæller om den højeste ratede forskning

Forsker Flemming Olsen fortæller om den integrale idé

Forsker Flemming Olsen fortæller om farverne i IPA Analysen

Kontakt IPA Nordic: