Om Vægtning
Vægtningen er en vigtig del af den måde, hvorpå man fortolker en IPA Analyse.
Når en kandidat fordeler sine ”krydser” i spørgeskemaet, skaber denne fordeling et resultat på hver
enkelt faktor, som vi ser det i det grafiske billede af et givet resultat af en IPA Analyse. Og dette
resultat genererer efterfølgende en skriftlige vurdering, hvor scoren på hver faktor fortolkes i
forhold til den forventede adfærd på den givne faktor.
Men der er yderligere en fordeling af ”krydser” i spørgeskemaet, der kan fortælle os noget om den
aktuelle kandidat. Og det handler om, hvordan kandidaten fordeler sine ”krydser” på hver
hovedfaktor i IPA Analysen.
Hvis kandidaten fordeler alle sine ”krydser” (96 ”krydser) fuldstændigt ligeligt imellem de fire
hovedfaktorer, vil han eller hun placere præcis 24 ”krydser” på hver hovedfaktor.
Men det sker sjældent.
I langt de fleste tilfælde er fordelingen af ”krydser” ubevidst vægtet fra kandidatens side, således at
nogle hovedfaktorer er vægtet overgennemsnitligt og nogle hovedfaktorer tilsvarende vægtet
undergennemsnitligt.
Den aktuelle kandidats vægtning er markeret på den lille skala, der er placeret over hver
hovedfaktor i det grafiske billede af et resultat, og midtpunktet på denne skala er altså 24.
En høj vægtning på en given hovedfaktor viser, at den aktuelle kandidat har sin opmærksomhed
og sit fokus rettet mod denne hovedfaktor. I vores fortolkning af et givet resultat af en IPA Analyse
er der nu tre forskellige udfald, og dermed tre forskellige fortolkninger.
Såfremt besvarelsen på en given hovedfaktor BÅDE har en høj vægtning og en høj Entydighed (og
sandsynligvis derfor ligger på eller over øvre kvartil på én eller flere af faktorerne på den givne
Hovedfaktor) vil fortolkningen være, at vi her kan finde de områder i personligheden, hvorpå
kandidaten bygger sin identitet og sin bevidste selvforståelse, og sandsynligvis også der, hvor
kandidaten henter sin primære og grundlæggende motivation. Vi får altså i dette tilfælde en vigtig
indikator på, hvad der for den aktuelle kandidat har størst betydning for ham eller hende i forhold til
varetagelsen af et givet job.
Ser vi f.eks. denne kombination af høj Vægtning og høj Entydighed på Resultatfaktorerne, vil den
aktuelle kandidat være positivt indstillet til og motiveret af handlinger, der bekræfter disse faktorer.
Resultatorientering, energi, præstation, konkurrence, selvstændighed, målbarhed etc.
Såfremt besvarelsen på den givne hovedfaktor har en høj Vægtning og samtidig en LAV
Entydighed (mange modsigelser), har vi her et område i personligheden, som kræver en særlig
opmærksomhed, idet den aktuelle kandidat har et udpræget fokus på indre konfliktområder, der
kan komme til udtryk på mange måder.
Vi skal altså opfatte sådanne områder i personligheden som opmærksomhedspunkter, som vi i
vores tilbagemelding bør bruge tid på at afklare sammen med kandidaten.
Endelig har vi situationer, omend forholdsvis sjældne, hvor en kandidat på en Hovedfaktor (og det
følgende gælder også for et enkelttræk) har en høj vægtning og en høj Entydighed kombineret
med en LAV score (på eller under nedre kvartil) på ét eller flere træk på den givne hovedfaktor. I
dette tilfælde gælder i princippet det samme, som i beskrivelsen af udfaldet med høj Vægtning og
Entydighed og høj score. Den aktuelle kandidat er bevidst om f.eks. en lav Selvtillid eller en høj
grad af indadvendthed, eller manglende lyst og motiv til Indflydelse. Men kandidatens oplevelse af
denne position viser sig på forskellige måder.
Nogle kandidater er rimelig afklaret med disse positioner. Måske er det et bevidst valg fra
kandidatens side. Under alle omstændigheder har kandidaten accepteret denne position og er
opmærksom på de udfordringer, som denne position skaber i det den daglige udførelse af
opgaverne.
Andre kandidater kan reagere med en negativ indstilling og en lav motivering på de aktuelle
faktorer. Det indebærer, at vedkommende derfor vil prøve på at undgå noget af det vi forbinder
med f.eks. Resultatfaktorerne. Individualisering, høje præstationskrav, konkurrence m.m.
Imellem de udfald og fortolkninger af en given Vægtning i en IPA Analyse, som jeg her har
gennemgået, ligger der utallige andre kombinationer. Sådan er virkeligheden. Men jeg har med
denne artikel ridset hovedlinjerne op, og dermed givet de overordnende rammer for fortolkningen
af Vægtningen i en IPA Analyse.
Forståelsen af nuancerne og dybderne i den mangfoldige virkelighed overlader jeg trygt til
brugerne af IPA Analysen.