Om Vægtning i IPA Analyserne

Vægtningen er en vigtig del af den måde, hvorpå man fortolker en IPA Analyse. Når en kandidat fordeler sine ”krydser” i spørgeskemaet, skaber denne fordeling et resultat på hver enkelt faktor, som vi ser det i det grafiske billede af et givet resultat af en IPA Analyse. Og dette resultat genererer efterfølgende en skriftlige vurdering, hvor scoren på hver faktor fortolkes i forhold til den forventede adfærd på den givne faktor.

Men der er yderligere en fordeling af ”krydser” i spørgeskemaet, der kan fortælle os noget om den aktuelle kandidat. Og det handler om, hvordan kandidaten fordeler sine ”krydser” på hver hovedfaktor i IPA Core Personality Analysen.

Hvis kandidaten fordeler alle sine ”krydser” (96 ”krydser) fuldstændigt ligeligt imellem de fire hovedfaktorer, vil han eller hun placere præcis 24 ”krydser” på hver hovedfaktor. Men det sker sjældent.

I langt de fleste tilfælde er fordelingen af ”krydser” ubevidst vægtet fra kandidatens side, således at nogle hovedfaktorer er vægtet overgennemsnitligt og nogle hovedfaktorer tilsvarende vægtet undergennemsnitligt.

Den aktuelle kandidats vægtning

Den aktuelle kandidats vægtning er markeret på den lille skala, der er placeret over hver hovedfaktor i det grafiske billede af et resultat, og midtpunktet på denne skala er altså 24.

En høj vægtning på en given hovedfaktor viser, at den aktuelle kandidat har sin opmærksomhed og sit fokus rettet mod denne hovedfaktor. I vores fortolkning af et givet resultat af en IPA Analyse er der nu tre forskellige udfald, og dermed tre forskellige fortolkninger.

Såfremt besvarelsen på en given hovedfaktor BÅDE har en høj vægtning og en høj Entydighed (og sandsynligvis derfor ligger på eller over øvre kvartil på én eller flere af faktorerne på den givne Hovedfaktor) vil fortolkningen være, at vi her kan finde de områder i personligheden, hvorpå kandidaten bygger sin identitet og sin bevidste selvforståelse, og sandsynligvis også der, hvor kandidaten henter sin primære og grundlæggende motivation. Vi får altså i dette tilfælde en vigtig indikator på, hvad der for den aktuelle kandidat har størst betydning for ham eller hende i forhold til varetagelsen af et givet job.

Ser vi f.eks. denne kombination af høj Vægtning og høj Entydighed på Resultatfaktorerne, vil den aktuelle kandidat være positivt indstillet til og motiveret af handlinger, der bekræfter disse faktorer. Resultatorientering, energi, præstation, konkurrence, selvstændighed, målbarhed etc.
Såfremt besvarelsen på den givne hovedfaktor har en høj Vægtning og samtidig en LAV Entydighed (mange modsigelser), har vi her et område i personligheden, som kræver en særlig opmærksomhed, idet den aktuelle kandidat har et udpræget fokus på indre konfliktområder, der
kan komme til udtryk på mange måder.

Vi skal altså opfatte sådanne områder i personligheden som opmærksomhedspunkter, som vi i vores tilbagemelding bør bruge tid på at afklare sammen med kandidaten. Endelig har vi situationer, omend forholdsvis sjældne, hvor en kandidat på en Hovedfaktor (og det følgende gælder også for et enkelttræk) har en høj vægtning og en høj Entydighed kombineret med en LAV score (på eller under nedre kvartil) på ét eller flere træk på den givne hovedfaktor. I dette tilfælde gælder i princippet det samme, som i beskrivelsen af udfaldet med høj Vægtning og Entydighed og høj score. Den aktuelle kandidat er bevidst om f.eks. en lav Selvtillid eller en høj grad af indadvendthed, eller manglende lyst og motiv til Indflydelse. Men kandidatens oplevelse af denne position viser sig på forskellige måder.

Nogle kandidater er rimelig afklaret med disse positioner. Måske er det et bevidst valg fra kandidatens side. Under alle omstændigheder har kandidaten accepteret denne position og er opmærksom på de udfordringer, som denne position skaber i det den daglige udførelse af opgaverne.
Andre kandidater kan reagere med en negativ indstilling og en lav motivering på de aktuelle faktorer. Det indebærer, at vedkommende derfor vil prøve på at undgå noget af det vi forbinder med f.eks. Resultatfaktorerne. Individualisering, høje præstationskrav, konkurrence m.m.

Afsluttende bemærkninger omkring vægtningerne i IPA Analyserne

Imellem de udfald og fortolkninger af en given Vægtning i en IPA Analyse, som jeg her har gennemgået, ligger der utallige andre kombinationer. Sådan er virkeligheden. Men vi har med denne artikel ridset hovedlinjerne op, og dermed givet de overordnende rammer for fortolkningen af Vægtningen i en IPA Analyse.

Forståelsen af nuancerne og dybderne i den mangfoldige virkelighed overlader vi trygt til brugerne af IPA Analysen.