De 4 Hovedfaktorer er Mentale Platforme

Metodefaktorer

Resultat faktorer

Relations faktorer 

Vækstfaktorer

Metodefaktorer – det blå rum

Hvordan opfatter det enkelte menneske virkeligheden? Hvordan er virkeligheden skruet sammen? Hvordan kommer vi hurtigt og mest effektivt fra A til B? Hvilke muligheder og grænser rummer denne virkelighed? Hvordan skaffer vi os viden om verden? Metodefaktorerne handler om alt det vi billedligt talt foretager os, når vi sidder ved skrivebordet og rent tankemæssigt organiserer virkeligheden omkring os for at kunne løse en bestemt opgave. Hvordan vi tænker før vi skal handle. Vi etablerer en metode hvormed vi angriber og bearbejder de opgaver vi stilles overfor.

Arbejdslivsmotiv: Øget kompleksitet og faktuel viden om verden indenfor et afgrænset område.

Arbejdslivsroller: Specialister, eksperter.

Underlæggende emotionelt motiv: Tryghed og sikkerhed.

Læring: Gennem øget faktuel viden. Viden om.

Mennesker, der føler sig hjemme i det blå rum foretrækker orden, regelmæssighed og stabilitet. De har det bedst med tydelige rammer, klare regler og faste strukturer. Det er mennesker, der foretrækker at løse opgaverne på grundlag af en veldefineret og præcis viden i et kendt og forudsigeligt univers. I det blå rum har man det godt i arbejdssituationer, hvor succeskriterierne er entydige, hvor man har styr på tingene og hvor faktuel og faglig viden er et vigtigt grundlag for løsningen af opgaverne.

Fokusområder for det blå rum

Systemorientering – Detailorientering – Sikkerhedsorientering

Resultatfaktorer – Det røde rum

På et tidspunkt i vores liv vokser behovet for og lysten til at definere os selv som subjekt og træde frem i vores unikhed og forskellighed fra de andre. Vi må sætte os mål, lære ved at prøve, teste vores vilje, præstere og udvikle os til et selvstændigt og unikt individ. Vi må afgrænse os selv i forhold til andre og sætte os vore egne unikke mål. Vi må præstere og stræbe efter at nå vores livsmål. Arbejdslivsmotiv: At stræbe efter at nå materielle mål og præstere det ypperste.

Arbejdslivsroller: Leverandør af resultater

Emotionelt motiv: Selvhævdelse

Læring: Ved at prøve. Opnåelse af erfaring og personlige færdigheder.

Når vi tager udviklingsspringet fra vores trygheds- og sikkerhedszone i det blå rum og springer ud i verden, tager vi det bedste og mest brugbare med os fra den ”blå” periode. Men det der før var et mål i sig selv bliver nu et middel til at stræbe efter og nå de større personlige livsmål.

Hvem tager springet?

Mennesker, der scorer højt på Præstationsmotiv, Selvtillid og Selvstændighed føler sig hjemme i det røde rum. De er frihedssøgende og står på en stærk personlig og mental platform, hvorfra de er godt rustede til at klare sig igennem vanskelige, kritiske og udfordrende opgaver. De har en
indre trang til konstant at udføre opgaverne bedre, hurtigere og mere effektivt, og de har et positivt syn på sig selv, deres evner og muligheder

Fokusområder for det røde rum
Præstationsmotiv – Selvtillid – Selvstændighed

Relationsfaktorer – Det grønne rum

Vi har hele vejen igennem skulle forholde os til og indgå i relationer til andre mennesker. På vores livsrejse erfarer vi (måske), at for at for at kunne forbinde os med andre i dybere relationer og kærlighedsforhold, men også for at opnå vores livsmål, slår det vi hidtil har lært ikke længere til. Indtil nu har vi primært fokuseret på os selv. For at komme videre må vi lære at sætte os i den andens sted, at give den anden plads, at lytte til den anden, at lytte til andre for at forstå de sammenhænge vi indgår i. Vi bliver nysgerrige på, hvad mennesker er, hvad de tænker og føler, og vi opdager, at dette hjælper os videre i tilværelsen.

Arbejdslivsmotiv: Indsigt i sociale processer som middel til at nå fælles mål

Arbejdslivsroller: Ansvar for alt det relationelle i de sammenhænge man indgår i

Emotionelt motiv: Kærlighed og livskvalitet i sin forbundethed med andre

Læring: Gennem følelser. Indsigt i både sig selv og i andre mennesker. At se og forstå den anden.

Når vi tager udviklingsspringet fra det røde rum til det grønne rum, tager vi det bedste fra det røde rum med os. Viljen og målorienteringen. Men nu anvender vi vores større indsigt i os selv OG andre til at integrere det røde rums kvaliteter i det grønne rum og sætte os endnu større mål. Mange lederjobs i arbejdslivet forudsætter grønne kvalifikationer. Og kompleksiteten øges, idet facit ikke længere er en given kvantitativ eller faktuel størrelse, men opgaverne er mere processuelle, langvarige og usikre.

Hvem tager springet?
Mennesker, der scorer højt på Social Forståelse, Tillid og Udadvendthed føler sig hjemme i det grønne rum. De viser stor interesse for deres medmennesker og bruger meget tid på at sætte sig ind i og forstå andres tanker, følelser og handlinger. De er socialt nysgerrige, åbne og tolerante, og har i kraft af deres fokus på følelser og relationer opbygget en grundlæggende social kompetence.

Fokusområder for det grønne rum

Social Forståelse – Tillid – Udadvendthed

Personlige vækstfaktorer – Det Gule Rum

På et tidspunkt rejser vi (måske) ind i ukendt land, overskrider nogle af de kendte grænser, søger nye erkendelser og nye mål. Vi gør det ud fra en fornemmelse af, at vi har potentiale til mere. Drevet af nysgerrighed, fornemmelser og ønsket om den ultimative frihed. Både indre og ydre faktorer og omstændigheder kan sætte en sådan bevægelse i gang. Vi bryder op og begiver os på en rejse ud i det ukendte. Vi flytter os fra det grønne til det gule rum. Og vi lærer gennem refleksion og kritisk betragtning af os selv, vores handlinger og vores tanker. Vi kigger os bagud og betragter hele vores livsrejse indtil nu, og vi kigger fremad mod noget, der endnu kun er anelser og fornemmelser af noget nyt.

Arbejdslivsmotiv: At forandre for at opnå højere mål

Arbejdslivsroller: Forandringsagent

Emotionelt motiv. Selvaktualisering og opfyldelse af sin livsmission

Læring: Gennem refleksion, selvindsigt og erkendelse

Når vi tager springer fra det Grønne til det Gule rum, bryder vi op fra de kendte og afprøvede mentale landskaber og bevæger os ud i ukendt land. Vi tager på opdagelsesrejse, og vi ved ikke hvad der gemmer sig på den anden side af horisonten. Vi prøver noget helt nyt. Både udvendigt i form af nye handlinger, nye steder og nye situationer. Og indvendigt i form af refleksioner over vores tilværelse og opnåelse af nye erkendelser og fortællinger om hvem vi er og hvorfor vi er her.

Hvem tager springet?

Mennesker, der scorer højt på Intuition, Integritet, Indflydelse og Entydighed føler sig hjemme i det gule rum. De har på mange af livets områder den personlige og mentale frihed til at realisere deres iboende potentiale. De har en optimistisk tro på fremtiden og dens muligheder, de bevarer deres personlige integritet, når de bliver angrebet på deres person og deres synspunkter, og de har lysten og viljen til at søge indflydelse på både eget og andres liv.

Fokusområder for det gule rum

Intuition – Integritet / konfliktstyrke –  Indflydelse  – (Selv)indsigt/Entydighed

Afslutning

Nogle mennesker gennemlever denne livs- og udviklingsrejse fra det Blå rum og hele vejen til det Gule rum flere gange i tilværelsen.

Vi kan som menneske komme til at stå i en situation, hvor vi må gentænke hele vore vores liv på en helt ny måde. Det indebærer måske, at vi må starte ”forfra” og skaffe os en fuldkommen ny viden om, hvordan verden er skruet sammen. Når vi på denne måde ændrer det vidensgrundlag vi står på, må vi måske også ændre på den måde, hvorpå vi oplever og opfatter virkeligheden. Fra denne nye position kan det meget vel være, at vi også må gentænke os selv på de andre mentale platforme. Betragte vores ego på en ny måde, indgå nye og anderledes relationer og stille helt nye spørgsmål til os selv om, hvad livet egentlig går ud på.