IPA Team Rolleanalyse

– Fokus på rolle og stil

Roller bygger først og fremmest på indlæring og erfaring

Stilbegrebet er knyttet til individuelle og personlige præferencer

IPA Team Role analyse

en teamrolle og stil analyse

IPA Teamroller Analyse er en videreudvikling af IPA Nordics oprindelige ideer og modeller omkring begrebet Rolle og Stil.

Udviklingsarbejdet med denne nye udgave er gennemført i perioden 2021 og 2022, som en del af IPA Nordics bestræbelser på at udvikle og tilpasse vores analyser til de forandringer, der sker i os og omkring os.

I forhold til de traditioner, der ligger omkring brugen af personorienterede analyser i arbejdslivet, tager vi i IPA Nordic udgangspunkt i den del af psykologien, der går under betegnelsen Integrativ Psykologi. Den Integrative Psykologi arbejder med en perspektivering og sammenskrivning af personlighedspsykologien i en feltmodel, der indfanger de angrebsvinkler og mulighedsrum vi har, for at skabe teorier og empiri omkring personligheden. Dette er forudsætningen for, at vi overhovedet er i stand til at operationalisere fænomenet personlighed igennem analyser og målinger.

Vi har i IPA Nordic med IPA Analysen udviklet en ”klassisk” personlighedsmodel og tilhørende måleinstrument, der registrerer den del af personligheden, der billedligt talt viser sig som ”toppen af isbjerget”. Det er analyser, der bygger på en systematisk registrering af vores adfærd, og de mønstre i denne adfærd, der kan sættes på begreb som personlighedstræk. Denne behavioristiske tradition er velunderbygget og veldokumenteret med en nærmest naturvidenskabelig præcision.

Rolle

Koordinator

Funktion

At styre, koordinere og evaluere

Systematiserer, skaber orden og overblik, vedligeholder, kalkulerer, overholder regler og standarter

Rolle

Organisator

Funktion

At organisere, udføre og færdiggøre

Sikrer effektiv styring og retning, vurderer mål og midler, prioriterer, optimerer og fordeler roller og opgaver

Rolle

Motivator

Funktion

At motivere, facilitere og skabe mening

Opbygger teams, faciliterer samarbejde og relationer, håndterer konflikter, forhandler kompromisser og samler teamet

Rolle

Forandringsskaber

Funktion

At perspektivere, forandre og tilpasse

Samler input og ideer, sammenfatter, skaber kontekst  i forhold til virksomhedens udfordringer og  strategiske mål

Stil

Specialisten

Indsamler viden, analyserer, finder fejl, retter til

Faglig og teknisk garant for at tingene er i orden, udvikler specifik viden, dokumenterer, saglig, tålmodig og ihærdig

Stil

Driveren

Driver, fuldfører, afslutter og målopfylder

Leverer resultater, præsterer, skærer igennem, energisk ildsjæl med højt og synligt aktivitetesniveau, utålmodig og rastløs

Stil

Mentoren

Støtter, rådgiver, opmuntrer og kitter sammen

Samtalepartner, katalysator, Tager et personligt ansvar for relationerne i teamet,  åben, positiv og rummelig

Stil

Idéskaberen

Skaber ideer, eksperimenterer, afsøger muligheder

Entusiastisk eksponent for det kreative og det forandrende, original, nysgerrig og udfordrende, fri af vaner og traditioner

Uddybende informationer omkring IPA Core – Focus 

Nu er vi i forhold til den Integrative psykologis feltteori nået til et punkt, hvor vi graver en smule dybere i personligheden, idet vi nu arbejder med vores personlige præferencer i forhold til at varetage forskellige roller og udøve forskellige personlige stile i vores arbejdsliv.

Vores præferencer, og dermed vores foretrukne roller og stile, bygger først og fremmest på vores motivsystemer. Vi kan således trække en rimelig klar forbindelse imellem vores motiver og vores foretrukne roller. Men det er en smule mere kompliceret end som så.

I bred forstand kan vi sige, at vores foretrukne roller og stile er et produkt af vores personlighed (bl.a. motiver) kombineret med den indlæring og erfaring, vi igennem vores arbejdsliv og livsforløb har tilegnet os. Vi tiltrækkes og motiveres af bestemte arbejdsopgaver, og vi udvikler igennem tiden således et bestemt fokus i forhold til vores opfattelse af den adfærd, der er mest hensigtsmæssig og effektiv i relation til de foreliggende opgaver.

Vi udvikler altså med tiden et forholdsvis gentaget mønster i forhold til den måde vi løser problemer på, og vi tiltrækkes af bestemte typer af opgaver og funktioner. Det er dette gentagede mønster i vores adfærd der gør os i stand til definitorisk at kunne skabe begreber og modeller, der kan registrere en persons roller og stile som noget, der er stabilt over tid og dermed kan gøres til genstand for en meningsfuld måling.

Der er selvfølgelig en rimelig tydelig sammenhæng imellem en persons foretrukne roller og personlige stil, der giver sig udslag i de temroller, men tager på sig. En person med et givet motivationssystem, og dermed personlige præferencer, vil søge henimod varetagelsen af bestemte funktioner i teamet, idet det giver ham eller hende den største grad af tilfredsstillelse.

Rollebegrebet er udviklet på grundlag af en mere instrumentel vurdering af de FUNKTIONER i teamet (og i virksomheden), der bør varetages, for at teamet performer optimalt. Således er rollebegrebet i forhold til det enkelte menneske noget udvendigt, men alligevel særdeles tilstedeværende, idet virkeligheden udfolder sig således, at det er indlysende, at nogen må tage sig af bestemte opgaver for at helheden fungerer tilfredsstillende. Vores foretrukne roller bygger først og fremmest på den indlæring og erfaring, vi har tilegnet os igennem vores arbejdsliv.

Stilbegrebet er til gengæld direkte knyttet til dig og dine individuelle og personlige præferencer, og din personlige stil er derfor noget unikt for præcis dig. Din Stil er grundlæggende direkte knyttet til din personlighed, dvs. din adfærd og dine motiver. Det fanger vi i IPA Teamroller.

Når vi mere konkret skal operationalisere vores teoretiske model, skelner vi således imellem den funktionelle tilgang, der definerer de mere konkrete roller, og den personbestemte tilgang, der definerer de mere konkrete personlige præferencer og stile.

Hvilke opgaver bruger jeg mest tid på?

Hvad lægger jeg mest vægt på i mit job?

Hvad lægger jeg mest mærke til i min afdeling?

Hvilken funktion er den vigtigste?

Hvem kan jeg bedst lide/har jeg sværest ved at samarbejde med?

Hvad er min indstilling til forandringer/konflikter?

Hvad er vigtigst for en virksomheds succes?

Hvordan forbedrer vi vores resultater?

Hvad lægger jeg mest vægt på hos mine kolleger?

Hvad kan jeg bedst lide at bruge min tid på?

I hvilke situationer føler jeg mig bedst tilrette?

Hvordan kan jeg bedst lide at træffe mine beslutninger?

Hvor udmærker jeg mig mest?

Hvad vurderer jeg mig selv og min indsats efter?

Hvordan ser jeg inderst inde mig selv?

Hvordan vil jeg gerne have at andre opfatter mig?

Hvem foretrækker jeg at ansætte i min afdeling?

Hvor er jeg mest kritisk i forhold til mine omgivelser?

Hvilke fejl slår jeg typisk ned på?

Rolle – Den funktionelle synsvinkel

De fire grundlæggende Funktioner (IPA Teamroller)

Når vi ser på stilbegrebet fra den personlige synsvinkel, og dermed skal beskrive og forklare den adfærd, der karakteriserer en given persons stil, er der fire grundlæggende drivkræfter, der så at sige lægger bunden i den mere konkrete Stil, vi sidenhen definerer og operationaliserer i IPA Teamroller.

På grundlag af bestemmelsen af disse fire grundlæggende motiver har vi mere konkret defineret fire personlige stile, der sat op i en model ser således ud:

1

Koordinator

For det første taler vi om et sikkerhedsmotiv, der driver den enkelte til at undgå trusler, farer og ødelæggelse.

Et dominerende sikkerhedsmotiv skaber en adfærd, hvor dette at ordne, strukturere, og kontrollere, bliver et væsentligt grundlag for den konkrete adfærd.

Virkeligheden er et fænomen, der skal styres, tilrettelægges, systematiseres og ordnes på en sådan måde, at man i størst mulig grad er i kontrol, og dermed skaber en så høj grad af forudsigelighed som muligt.

2

Organisator

For det andet taler vi om et selvhævdelsesmotiv, hvor dette at synliggøre og fremhæve sit eget ego i forhold til andre bliver en væsentlig drivkraft for individet.

Et dominerende selvhævdelsesmotiv skaber en adfærd, hvor den enkelte spejler sig selv i sine præstationer, sin magt og dominans og sin sociale anerkendelse.

Virkeligheden bliver en form for kamp imellem individer, hvor den, der satser og kæmper for at blive større, hurtigere og klogere end andre vinder den endelige sejr.

3

Motivator

For det tredje taler vi om et socialt og følelsesmæssigt motiv, hvor indsigt, kærlighed og omsorg for andre mennesker er den væsentligste drivkraft.

Her ligger det sociale motiv ikke i den personlige anerkendelse, og dermed selvhævdelse, men i kvaliteten af de relationer man skaber til andre mennesker.

Det er samhørigheden og fællesskabet, den dybe og fortrolige relation til et andet menneske, dette at kunne hjælpe og støtte gennem indsigt, dette at søge forståelse for sig selv og andre, der er den væsentligste drivkraft for et menneske med et stærkt socialt og følelsesmæssigt motiv.

4

Forandringsskaber

For det fjerde taler vi om et selvrealiserings- eller selvaktualiseringsmotiv, hvor det at kunne udnytte og aktualisere alle sine potentialer, sin kreativitet, sin nysgerrighed og sin trang til dyb erkendelse er dominerende.

Det er personen, der har frigjort sig fra alle snærende mentale bånd, som hviler i sig selv og derfor har den fuldstændige frihed til at afprøve sig selv og sine grænser i forhold til den virkelighed han eller hun agerer i.

Det er det lærende, det eksperimenterende, det legende menneske, for hvem dette at nå frem til dyb erkendelse af de sammenhænge, der virkes i, er en væsentlig drivkraft.

Stil – De personlige Præferencer

De fire grundlæggende personlige stile (IPA Teamroller)

Når vi ser på stilbegrebet fra den personlige synsvinkel og dermed skal beskrive og forklare den adfærd, der karakteriserer en given persons stil, er der fire grundlæggende drivkræfter, der så at sige lægger bunden i den mere konkrete Stil, vi sidenhen definerer og operationaliserer. Det kan vi klarlægge i IPA Teamroller.

1

Specialisten

For det første skal der skabes viden, struktureres og planlægges.

Der skal koordineres og skabes effektive rammer og systemer, der binder tingene sammen og skaber overblik.

Der skal sørges for, at rette ting altid er til stede i rette mængde og til rette tid.

Der skal overholdes regler og standarder forsyningslinjer skal sikres og specialist- og kontrolfunktioner skal udfyldes.

2

Driveren

For det andet skal der skabes et kvantitativt output, der kan måles, vejes, prissættes og sælges.

Delmål skal sættes op, indsatser organiseres, forhindringer overvindes og opgaver gennemføres frem til et synligt og målbart resultat.

Vi taler her om den funktion, der befinder sig ude ved fronten, og som efter at ideerne er tænkt, mennesker motiveret og planer er lagt, sikrer den konkrete udførelse og afslutning af opgaverne.

3

Motivator

For det tredje skal de menneskelige ressourcer man har til rådighed udnyttes optimalt.

Der skal motiveres, samarbejdes og kommunikeres, mennesker skal udvikles, konflikter afklares og løses.

Der skal skabes en teamspirit, hvor menneskelige og sociale drivkræfter får frit løb gennem skabelsen af en fælles identitet og et positivt klima.

4

Idéskaberen

For det fjerde skal der kigges ud over egne rammer og grænser, ud over horisonten og ind i fremtiden for at se, hvad der gemmer sig af både muligheder og farer.

Der skal skabes nye ideer til produkter, processer, organisation og markeder, initiativer skal tages og nye tiltag afprøves.

Der skal stilles spørgsmål og findes svar, dialoger skal skabes og udfordringer overvindes.

Kontakt IPA Nordic: