IPA Leadership

Om IPA Leadership

IPA Leadership er en overbygning på IPA-Core. Via IPA-LEADERSHIP mulighed for at vurdere kandidatens forventede evne til at varetage LEDERSKAB.

De foreliggende Lederskalaer er en ”TEST I TESTEN”, hvor hver af de 4 skalaer er defineret med udsagn fra alle 12 træk i IPA Analysen.

Forsker Flemming Olsen fortæller om IPA Nordics Leadership analyse

Resultatet på lederskalaerne skal betragtes som hypoteser om den pågældende kandidats evne til at varetage et lederskab.

  1. Mange af disse evner ligge som et endnu ikke afprøvet og udlevet potentiale i personligheden.
  2. Man kan som menneske have de personlige kvalifikationer der skal til for at varetage et lederskab, men vælge at gå andre veje i tilværelsen. Det er derfor helt afgørende, at kombinere resultatet på lederskalaerne med den pågældendes konkrete erfaringer og arbejdslivsbiografi, samt det personlige indtryk man får af kandidaten i den efterfølgende dialog.

Om de 4 lederskaler

Ideen om INTEGRATION har fra starten været bærende for udviklingen af IPA Analysen. Denne ide udtrykker, at kvaliteten af det du udvikler på ét niveau er afhængig af kvaliteten af det, du har udviklet på andre niveauer. Eksempelvis vil det være sådan, at når du forlader det ”blå rum” og udviklingsmæssigt bevæger dig videre til det ”røde rum” betyder det ikke, at du glemmer alt det, der handler om viden og struktur. Men det betyder, at du ikke længere primært starter din problemløsning i det ”blå rum”, men vurderer din situation ud fra de resultatkrav, der stilles til dig, de mål du skal nå og hvordan du operationelt med de ressourcer du har til rådighed mest effektivt, kan nå dine mål.

Viden, systemer, kontrol etc. bliver midler for dig, og er ikke længere et mål i sig selv og den dominerende platform, hvorfra du oplever og anskuer verden. Du INTEGRERER det ”blå rums” kvaliteter i det ”røde rum”. Og dermed oplever og anvender du den viden du har på en ny måde.

Nuancer til lederskabet

Det er hele denne personlige udviklingsrejse modellen i IPA Analysen illustrerer med sin INTEGRALE idé og model.

Billedligt talt er denne tanke illustreret med evnen til mentalt at kunne bevæge sig imellem de forskellige ”rum” i IPA Analysen. Den operationelle Leder bevæger sig frit i det røde og det blå rum. Den Motiverende leder bevæger sig frit i det blå rum (med modsat fortegn), det røde rum og det grønne rum. Endelig bevæger den Strategiske leder sig frit i imellem alle 4 rum. Man tilsætter således i sin personlige udvikling og på sin vej igennem tilværelsen nye kvaliteter og nye indsigter om sig selv og sit lederskab. Og hver gang man bevæger sig fra ét niveau til et andet, tager man det bedste med fra den ”gamle verden”.

De 4 nye lederskalaer er bygget på denne tanke om integration, og denne integration tilsætter ved hvert personligt kvantespring nye kvaliteter og nuancer til lederskabet. Ved hvert udviklingsspring griber du en ny kikkert og retter den ud mod verden for at orientere dig og finde vejen. Samtidig ligger de ”gamle” kikkerter klar til brug i det øjeblik, du vurderer, at det er brugbart og nødvendigt.

Specialisten

SPECIALISTEN er primært operationaliseret med udsagn fra de BLÅ FAKTORER, Systemorientering, Detailorientering og Sikkerhedsorientering. Det dominerende motiv er Sikkerhed, og derfor er det helt afgørende for Specialisten, at kunne skabe sig et mentalt overblik over de omgivende rammer og strukturer.

Det er personen, der foretrækker at fordybe sig i faglige eller analytiske opgaver og dermed fokusere på viden og indhold i de opgaver, der skal løses. Specialisten har i langt de fleste tilfælde ikke noget ønske om at påtage sig et ledelsesmæssigt ansvar for andre.

Operationelle leder

Den OPERATIONELLE LEDER er primært defineret med udsagn fra de RØDE FAKTORER i IPA Core, Selvtillid, Selvstændighed og Præstationsmotiv, samt udsagn fra faktoren Indflydelse. Men operationaliseringen indeholder også udsagn fra de Blå faktorer. Således er den Operationelle Leder defineret som en person, der INTEGRERER egenskaberne fra de Blå faktorer i egenskaberne i de Røde faktorer, og dermed skaber en ny kvalitet i den måde de blå egenskaber anvendes på. Det dominerende motiv er Præstationsbehov, men den Operationelle Leder er samtidig karakteriseret ved et stærkt Magtmotiv og ønske om indflydelse på sine omgivelser.

Motiverende leder

DEN MOTIVERENDE LEDER er defineret primært ud fra udsagn fra de GRØNNE FAKTORER, Tillid, Social Forståelse og Udadvendthed, men også udsagn fra de gule faktorer Indflydelse og Intuition. Således er den Motiverende leder en person, der INTEGRERER de personlige kvaliteter der ligger i viljen til lederskab samt Intuition i en dyb forståelse af sociale processer og et stærkt socialt motiv. Det er lederen, der kan navigere i svære sociale situationer og håndtere komplekse sociale processer, hvor samarbejde, konfliktløsning og kommunikation er nøglefaktorer. Såfremt denne ledertype også har en positiv score på den Operationelle Leder, kan han/hun situationsbestemt skifte fokus fra de mere komplekse sociale processer til den mere konkrete og direkte målorienterede del af ledelsesopgaven.

Strategiske leder

Den STRATEGISKE LEDER er defineret ud fra udsagn fra ALLE 4 HOVEDFAKTORER. Denne leder har ikke behov for systemer, detaljer og sikkerhed for at kunne orientere sig i verden, og siger samtidig ja til både røde, grønne og gule udsagn. Det er lederen, der mentalt kan bevæge sig frit i alle 4 rum, og dermed strategisk vælge, hvilken lederrolle, der i den aktuelle forretningsmæssige kontekst er den mest optimale for at varetage jobbet og nå de opstillede mål. De dominerende motiver er Magt kombineret med Intuition og Præstationsbehov. Den Strategiske Leder er personen, der både idemæssigt og viljesmæssigt står meget stærkt og er i stand til at rumme, forstå og kommunikere hele forretningsområdets vilkår, mål og fremtidige udvikling.

lederanalyse - IPA leadership

De dominerende ledertræk i IPA Leadership

Lederskaler

  • Den strategiske leder
  • Den motiverende leder
  • Den operationelle leder
  • Specialisten