IPA Core – Leadership

SPECIALIST
LEDER

OPERATIONELLE
LEDER

MOTIVERENDE
LEDER

STRATEGISKE
LEDER

Om IPA CORE – Leadership

IPA Leadership er en overbygning på IPA-Core. Via IPA-LEADERSHIP får du mulighed for at vurdere kandidatens forventede evne til at varetage LEDERSKAB.

De foreliggende Lederskalaer er en ”TEST I TESTEN”, hvor hver af de 4 skalaer er defineret med udsagn fra alle 12 træk i IPA Analysen.

Resultatet på lederskalaerne skal betragtes som hypoteser om den pågældende kandidats evne til at varetage et lederskab.

  1. Mange af disse evner ligger som et endnu ikke afprøvet og udlevet potentiale i personligheden.
  2. Man kan som menneske have de personlige kvalifikationer, der skal til for at varetage et lederskab, men vælge at gå andre veje i tilværelsen. Det er derfor helt afgørende at kombinere resultatet på lederskalaerne med den pågældendes konkrete erfaringer og arbejdslivsbiografi, samt det personlige indtryk man får af kandidaten i den efterfølgende dialog.

Forsker Flemming Olsen fortæller om IPA Nordics Leadership analyse

Ideen om INTEGRATION har fra starten været bærende for udviklingen af IPA Analysen. Denne ide udtrykker, at kvaliteten af det du udvikler på ét niveau er afhængig af kvaliteten af det, du har udviklet på andre niveauer. Eksempelvis vil det være sådan, at når du forlader det ”blå rum” og udviklingsmæssigt bevæger dig videre til det ”røde rum” betyder det ikke, at du glemmer alt det, der handler om viden og struktur. Men det betyder, at du ikke længere primært starter din problemløsning i det ”blå rum”, men vurderer din situation ud fra de resultatkrav, der stilles til dig, de mål du skal nå og hvordan du operationelt med de ressourcer du har til rådighed mest effektivt, kan nå dine mål.

Viden, systemer, kontrol etc. bliver midler for dig, og er ikke længere et mål i sig selv og den dominerende platform, hvorfra du oplever og anskuer verden. Du INTEGRERER det ”blå rums” kvaliteter i det ”røde rum”. Og dermed oplever og anvender du den viden du har på en ny måde.

Det er hele denne personlige udviklingsrejse modellen i IPA Analysen illustrerer med sin INTEGRALE idé og model.

Billedligt talt er denne tanke illustreret med evnen til mentalt at kunne bevæge sig imellem de forskellige ”rum” i IPA Analysen. Den operationelle Leder bevæger sig frit i det røde og det blå rum. Den Motiverende leder bevæger sig frit i det blå rum (med modsat fortegn), det røde rum og det grønne rum. Endelig bevæger den Strategiske leder sig frit i imellem alle 4 rum. Man tilsætter således i sin personlige udvikling og på sin vej igennem tilværelsen nye kvaliteter og nye indsigter om sig selv og sit lederskab. Og hver gang man bevæger sig fra ét niveau til et andet, tager man det bedste med fra den ”gamle verden”.

De 4 nye lederskalaer er bygget på denne tanke om integration, og denne integration tilsætter ved hvert personligt kvantespring nye kvaliteter og nuancer til lederskabet. Ved hvert udviklingsspring griber du en ny kikkert og retter den ud mod verden for at orientere dig og finde vejen. Samtidig ligger de ”gamle” kikkerter klar til brug i det øjeblik, du vurderer, at det er brugbart og nødvendigt.

Ledertræk # 1

SPECIALISTEN

SPECIALISTEN er primært operationaliseret med udsagn fra de BLÅ FAKTORER, Systemorientering, Detailorientering og Sikkerhedsorientering. Det dominerende motiv er Sikkerhed, og derfor er det helt afgørende for Specialisten, at kunne skabe sig et mentalt overblik over de omgivende rammer og strukturer.

Det er personen, der foretrækker at fordybe sig i faglige eller analytiske opgaver og dermed fokusere på viden og indhold i de opgaver, der skal løses. Specialisten har i langt de fleste tilfælde ikke noget ønske om at påtage sig et ledelsesmæssigt ansvar for andre.

Metodefaktorer-blå

LAV SCORE

Har som person ikke sin primære motivation og sit fokus på muligheden for at fordybe sig i det faglige og analytiske indhold i opgaverne. Har ej heller et stort behov for struktur, sikkerhed og kontrol.

Det betyder ikke nødvendigvis at viden, kontrol og struktur ikke kan indgå som en del af jobbet, men vedkommende vil rette sin energi og opmærksomhed mod andre områder i arbejdslivet.

Det kan være sociale og/eller ledelsesmæssige områder, der for ham/hende har en større betydning end det rent faglige og analytiske indhold i opgaverne. Det faglige vil for denne person være et middel til at nå andre personlige mål i tilværelsen og i arbejdslivet.

HØJ SCORE

Er den der foretrækker at fordybe sig i faglige eller analytiske opgaver, og hvis stærkeste motiv i arbejdslivet og karrieren er muligheden for at kunne fokusere på viden og indhold i de opgaver, der skal løses.

Han/hun er en omhyggelig og grundig person, der helst arbejder indenfor et veldefineret fagligt og overskueligt område, hvor der er tid og mulighed for fordybelse, og hvor det er muligt at skabe sig et mentalt overblik over de omgivende rammer og strukturer.

Denne person foretrækker først og fremmest at være en konkret faglig opgaveløser eller leverandør af viden på et analytisk niveau, og han/hun har i langt de fleste tilfælde ikke noget ønske om at påtage sig et ledelsesmæssigt ansvar for andre.

Ledertræk # 2

DEN OPERATIONELLE LEDER

Den OPERATIONELLE LEDER er primært defineret med udsagn fra de RØDE FAKTORER i IPA Core, Selvtillid, Selvstændighed og Præstationsmotiv, samt udsagn fra faktoren Indflydelse. Men, operationaliseringen indeholder også udsagn fra de Blå faktorer.

Således er den Operationelle Leder defineret som en person, der INTEGRERER egenskaberne fra de Blå faktorer i egenskaberne i de Røde faktorer, og dermed skaber en ny kvalitet i den måde de blå egenskaber anvendes på.

Det dominerende motiv er Præstationsbehov, men den Operationelle Leder er samtidig karakteriseret ved et stærkt Magtmotiv og ønske om indflydelse på sine omgivelser.

LAV SCORE

Her er personen, der ikke har sit primære fokus på konkret operationel ledelse, men lægger sin energi andre steder i sit job og sit arbejdsliv.

Det kan skyldes fravær af ønsket om at være leder, eller at han/hun motiveres af opgaver, der ledelsesmæssigt indeholder mere sociale, komplekse og abstrakte problemstillinger og, hvor målopfyldelse og resultater ligger længere ude i fremtiden.

HØJ SCORE

Det er personen, der står på en stærk mental platform præget af selvtillid, resultatorientering og et stærkt ønske om at være den, der sætter dagsordenen og den, der som leder tager ansvaret for andres indsatser.

Han/hun er den, der gerne sætter konkrete mål op for andre og organiserer og styrer de daglige indsatser på en tydelig og synlig måde.

Vedkommende bliver stående i modvind og er en realistisk og kalkulerende person, der lægger vægt på, at tingene er på plads og i orden. Det er personen, der reagerer og handler på konkrete og synlige udfordringer og mål, og hans/hendes hovedmotiver er domineret af indflydelse, handling og resultater.

Har vedkommende viljen og ambitionerne er han/hun allerede leder eller har potentialet til at lede medarbejdere på et operationelt niveau.

Ledertræk # 3

DEN MOTIVERENDE LEDER

DEN MOTIVERENDE LEDER er defineret primært ud fra udsagn fra de GRØNNE FAKTORER, Tillid, Social Forståelse og Udadvendthed, men også udsagn fra de gule faktorer Indflydelse og Intuition.

Således er den Motiverende leder en person, der INTEGRERER de personlige kvaliteter der ligger i viljen til lederskab samt Intuition i en dyb forståelse af sociale processer og et stærkt socialt motiv.

Det er lederen, der kan navigere i svære sociale situationer og håndtere komplekse sociale processer, hvor samarbejde, konfliktløsning og kommunikation er nøglefaktorer.

Såfremt denne ledertype også har en positiv score på den Operationelle Leder, kan han/hun situationsbestemt skifte fokus fra de mere komplekse sociale processer til den mere konkrete og direkte målorienterede del af ledelsesopgaven.

LAV SCORE

Det er personen, der ikke har sit primære fokus på at håndtere komplekse sociale processer i forbindelse med en ledelsesfunktion.

Måske er han/hun mere motiveret for at løse konkrete og operationelle ledelsesopgaver, eller han/hun ønsker i langt højere grad at kunne fordybe sig i faglige eller analytiske opgaver og problemstillinger.

HØJ SCORE

Det er personen, der motiveres af opgaver, hvor evnen til at inspirere og motivere andre er de vigtigste succeskriterier. Han/hun kan navigere i svære sociale situationer og håndtere komplekse sociale processer, hvor samarbejde, konfliktløsning og kommunikation er nøglefaktorer.

Såfremt han/hun også har en positiv score på den  operationelle leder, kan han/hun situationsbestemt skifte fokus fra de mere komplekse sociale processer til den mere konkrete og direkte målorienterede del af ledelsesopgaven.

Dertil kommer, at hvis ambitionerne og erfaringen er til stede og læring og refleksion indgår som en væsentlig del af den personlige bagage, er vedkommende kendetegnet ved at kunne håndtere de konflikter og modsigelser, der ligger i SAMTIDIG at skulle møde og tilfredsstille modsat rettede behov.

Behovet for at drive enheden frem mod konkrete mål og resultater OG behovet for at initiere de sociale processer i virksomheden, der skaber sammenhæng, mening og motivation.

Såfremt disse forudsætninger er til stede har han/hun allerede et omfattende ledelsesansvar, der også omfatter ledelse af andre ledere, eller har potentialet til at varetage dette ansvar.

Ledertræk # 4

DEN STRATEGISKE LEDER

Den STRATEGISKE LEDER er defineret ud fra udsagn fra ALLE 4 HOVEDFAKTORER.

Denne leder har ikke behov for systemer, detaljer og sikkerhed for at kunne orientere sig i verden, og siger samtidig ja til både røde, grønne og gule udsagn.

Det er lederen, der mentalt kan bevæge sig frit i alle 4 rum og dermed strategisk vælge, hvilken lederrolle, der i den aktuelle forretningsmæssige kontekst er den mest optimale for at varetage jobbet og nå de opstillede mål. De dominerende motiver er Magt kombineret med Intuition og Præstationsbehov.

Den Strategiske Leder er personen, der både idemæssigt og viljesmæssigt står meget stærkt og er i stand til at rumme, forstå og kommunikere hele forretningsområdets vilkår, mål og fremtidige udvikling.

LAV SCORE

Det er personen, der har sin motivation og sit fokus på andre opgaver i arbejdslivet end dette at skulle håndtere et selvstændigt forretningsområde med alt hvad det indebærer af krav, pres og ansvar.

Måske ønsker han/hun slet ikke et lederansvar på dette niveau, men er mere interesseret i et mere konkret operationelt eller motiverende lederskab.

Eller han/hun ønsker i langt højere grad at kunne fordybe sig i faglige eller analytiske opgaver og problemstillinger.

HØJ SCORE

Der er personen, der både idemæssigt og viljesmæssigt står meget stærkt.

Han/hun er præget af risikovillighed, resultatorientering og indflydelsestrang, og kombinerer disse personlige egenskaber med iderigdom og kreativitet. Såfremt han/hun også har en positiv score på både den Operationelle leder og den Motiverende leder, har han/hun potentialet til eller har allerede ansvaret for et selvstændigt forretningsområde med alt hvad det indebærer af udvikling og forandring på et strategisk niveau. Han/hun kan rumme, forstå og kommunikere hele områdets vilkår, mål og fremtidige udvikling.

Det er personen, der mentalt kan håndtere hele ledelsespaletten fra bundlinjen til de mest komplekse sammenhænge. Det er personen, der har evnen, og måske allerede også erfaringen, til SAMTIDIG at bevæge sig imellem lederroller med modsatrettede værdier og tilfredsstillelse af modsatrettede behov, både i forhold til ledelsesfunktion og mennesker.

Hvis han/hun også er en person med evnen til dyb refleksion og i besiddelse af en stor selvindsigt, har vi en leder, der mentalt kan rumme alle sider af ledelsesopgaven, og dermed situationsbestemt kan vælge den mest hensigtsmæssige rolle i forhold til den aktuelle forretningsmæssige kontekst.

Fold lederskabet ud i IPA 360° Cockpit

lederevner sammenlignet med personlighed

Find ledelsesmæssige talenter i din rekruttering eller i din organisation.

Brug IPA Core Personality og se, hvilken lederroller kandidaten med stor sandsynlighed vil tage på sig.

Kontakta IPA Nordic: