Med en JobMatch fra IPA Nordic øges sikkerheden for, at det er den rigtige kandidat, der ansættes. Dette er til gavn for alle. Den ansættende virksomhed, kandidaten og ikke mindst rekrutteringskonsulenten. 

IPA Jobmatch-Analyse er sidste del af IPA Nordics arbejde med udviklingen af et sammenhængende og dækkende Rekrutteringskoncept. Det samlede koncept består nu af:

– IPA Core (Adfærds- og personlighedsanalyse)
– IPA Leadership (Lederrollen)
– IPA JobMatch (At se jobbet indefra – denne rapport)
– IPA Culture (Virksomhedens kultur – denne rapport)

Med IPA JobMatch-Analyse får du mulighed for at spejle de personlige kvalifikationer hos en kandidat i de krav, det aktuelle jobbet stiller til kandidaten. Det sker på den måde, at IPA Core (Personligheden) og IPA JobMatch (jobbet) er opbygget omkring den samme ide og model. Hvor IPA Core måler personligheden ”set indefra” det enkelte menneske, vender IPA JobMatch kikkerten imod jobbets indhold, krav og karakter set ”indefra jobbet”. De to analyser spejler hinanden og registrerer, i hvilken grad en kandidats personlige kvalifikationer matcher de krav til personligheden, som jobbet stiller og virksomheden efterspørger.

IPA Core og IPA Jobmatch kompletterer hinanden, og skaber grundlaget for en produktiv dialog imellem virksomheden og kandidaten omkring alle de svære spørgsmål, der knytter sig til de personlige kvalifikationer, holdninger, præferencer, værdier og kultur.

Hvorfor en JobMatch-Analyse?

En del af de kompetencer virksomheden efterspørger til et givet job er rimelig faktuelle og målbare. Det gælder f.eks. uddannelse, specifikke faglige kompetencer, konkrete erfaringer, meritter, sprog m.m. Og mange af disse kvalifikationer og kompetencer er et ”must have” for virksomheden.

Men også nogle af de personlige kvalifikationer er et ”must have”. Men hvilke? Det er helt afgørende at få disse personlige kvalifikationer defineret, beskrevet og prioriteret. Alt dette hjælper IPA JobMatch med at afklare. Både begrebsligt og i forhold til dialogen og processen omkring udvælgelsen af den mest optimale kandidat.

Anvendelse

Som virksomhed – eller virksomhedskonsulent – kan du anvende IPA JobMatch til at bestemme de personlige kvalifikationer I efterspørger til det aktuelle job. Den nærmeste leder, men også andre interne ansvarlige og medvirkende til udvælgelsen, kan udfylde en IPA JobMatch-Analyse. Det skaber et godt grundlag for at snakke sig frem til de afgørende personlige kvalifikationer, der matcher jobbet bedst.

Også kandidaterne – under alle omstændigheder finalefeltet – kan med stort udbytte udfylde en JobMatch-Analyse. Her beder man kandidaterne om at udfylde analysen i forhold til deres præferencer for det optimale job, set fra deres personlige synsvinkel. Også her skaber IPA JobMatch-Analysen et grundlag for at sammenligne det aktuelle job – og rammerne omkring det – med kandidaternes personlige præferencer.

Den konkrete udformning af IPA JobMatch-Analyse

IPA JobMatch består af et spørgeskema med 192 udsagn. Der måles på 12 skalaer, der skala for skala spejler IPA Core. F.eks. måler IPA Core en persons Systemorientering, og IPA JobMatch måler jobbets Systemindhold. Således kan man på hver af de 12 skalaer på henholdsvis IPA Core og IPA Jobmatch se, i hvilken grad person og job matcher hinanden. Udfyldelsen af spørgeskemaet tager 20-25 minutter.

IPA JobMatch-Analyse

Med IPA JobMatch-Analyse får du mulighed for at spejle de personlige kvalifikationer hos en kandidat i de krav det aktuelle jobbet stiller til kandidaten. Det sker på den måde, at IPA Basic (Personligheden) og IPA Jobmatch er opbygget omkring den samme model. Hvor IPA Basic måler personligheden ”set indefra” det enkelte menneske, vender IPA JobMatch kikkerten imod jobbets indhold og karakter set ”indefra jobbet”.

F.eks. måler IPA Basic en persons Systemorientering, og IPA JobMatch måler jobbets Systemindhold. De to målinger skaber grundlaget for en produktiv dialog, der bl.a. handler om, i hvilken grad og hvordan de personlige kvalifikationer og jobbets indhold og karakter kan matche hinanden på en givende måde.

IPA JobMatch-Analyse består af to dele.

Et spørgeskema med 192 udsagn, der omfatter en måling på alle 12 skalaer i IPA Analysen, således at man faktor for faktor kan se i hvilken grad person og job matcher hinanden. Udfyldelsen tager 20-25 minutter.

Et spørgeskema med 80 udsagn, der måler nogle grundlæggende kulturdimensioner i virksomheden og jobbet. I hvilken grad er vi præget af en faglig orienteret Specialistkultur, eller en Operationel og individualistisk Resultatkultur, eller en Samarbejds- og Dialogkultur, eller en mere uforudsigelig Forandringskultur. Udfyldelsen af dette mindre spørgeskema tager 10-12 minutter.

IPA Jobmatch er konstrueret sådan, at når man har udfyldt den ”store” udgave på 192 udsagn, har man samtidigt udfyldt den ”lille” udgave på 80 udsagn, idet sidstnævnte er konstrueret som en test-i-testen.

Samtidig er der også mulighed for kun at udfylde den ”lille” udgave, da der er konstrueret et særskilt spørgeskema hertil.

Driver Indhold Beskrivelse
Regelstyring Systemindhold

Rutineindhold

Forudsigelighed

I hvilken grad er opgaverne præget af en rolig og stabil daglig rytme og muligheder for at minimere risiko, en klar og velstruktureret styring af indsatserne, en sagsorienteret tilgang med fokus på det faglige indhold, og hvor grundighed og præcision i udførelsen af opgaverne belønnes.
Individuel Målorientering Individuelle Resultatskrav

Grænseafprøvning

Frihedsgrader

I hvilken grad ligger fokus på den individuelle præstation og individuelle succes, et konkurrenceorienteret miljø med klare mål for den enkelte, og hvor man belønner beslutsomhed, hurtighed og individuel målopfyldelse.
Teamorientering Relationelt indhold

Samarbejde

Social Orientering

I hvilken grad er kulturen tillidsbåret og procesorienteret og miljøet præget af en høj grad af åbenhed, tolerance og samarbejde, man vægter sociale kompetencer højt og hvor mange opgaver løses i teams, hvor man kompletterer hinandens færdigheder.
Usikkerhedsindhold Ideindhold

Konfliktindhold

Ledelse

I hvilken grad løses opgavernes i en foranderlig og uforudsigelig verden uden faste og målbare holdepunkter. Hvor der er metode- og tankemæssig frihed, få regler og begrænsninger, og den enkelte belønnes for iderigdom, kreativitet og evnen til at håndtere komplekse opgaver.