IPA Personal Capability Chart

Det aktuelle menneskes samlede personlige kvalifikationer defineres klart og tydeligt  i IPA Personal Capability Chart

For mange organisationer er både den interne og eksterne rekruttering til lederstillinger og nøglefunktioner i virksomheden et parameter af strategisk vigtighed.

Men de processer, strukturer og vidensmæssige input, der i dag karakteriserer virksomhedernes håndtering af deres rekruttering, er ofte præget af mangel på overordnet styring og gennemslagskraft i organisationen.

Det indebærer, at rekrutteringen ikke har et klart fælles mål og en klar forankret fælles metode.

Udviklet af IPA Nordic & Volvo Cars i fælles samarbejde

Cand. Phil. Flemming Anders Olsen i samarbejde med Volvo Cars i Göteborg udviklede sammen et koncept og et analysesystem, der kunne løfte rekruttering op på et strategisk niveau. Det fik navnet The Personal Capability Chart

Ideen bag IPA Personal Capability Chart

Ideen bag udviklingen af dette Chart var at ”objektivisere” og ”afpolitisere” den proces, hvori udvælgelsen af centrale nøglepersoner finder sted. Objektiviseringen sker ved, at der er udviklet det hidtil mest omfattende personanalysesystem der er set i Skandinavien, et system der vidensmæssigt og analytisk skal støtte de strukturer og de mennesker, der gennemfører udvælgelsesprocessen.

Dette Chart er senere videreudviklet, således at det kan anvendes af alle virksomheder til både intern og ekstern rekruttering.

Ideen bag IPA Personal Capability Chart

The Capability Chart er vokset ud af den fagpsykologiske kontekst, som IPA Nordic arbejder indenfor. Den Integrative Psykologis feltteori er et samlende forsøg på at beskrive mennesket ud fra den viden vi har samlet om, hvordan et menneske meningsfyldt kan anskues ud fra forskellige dele af dannelsen af den individuelle personlighed. I denne sammenhæng arbejder vi her med de teoretiske erfaringer og udviklingsanskuelser, der beskriver mennesket ud fra den enkeltes adfærd, den enkeltes motivsystemer og dermed personlige præferencer, og den enkeltes personlige værdier således som disse primært udefra og gennem relationer er præget ind i det enkelte individ.

Operationelt har vi i IPA Nordic udviklet analysesystemer, der dækker alle tre anskuelser af den individuelle personlighed.

IPA Core Personality er en adfærds-og trækteoretisk personlighedsanalyse.

IPA Core Focus er en rolle-og Stilanalyse, der bygger på det enkelte menneskes præferencer, og dermed de bagvedliggende motivsystemer.

IPA Core Value er en dybdeanalyse, der registrerer det enkelte menneskes personlige værdier ud fra en integral model- og tankegang.

Det aktuelle menneskes samlede personlige kvalifikationer

IPA Capability Chart er en personlighedsanalyse, der kombinerer og samler alle tre analyser i ét billede, således at den der læser og fortolker dette billede kan danne sig et indtryk af det aktuelle menneskes samlede personlige kvalifikationer – her kaldet The Personal Capability Chart.

Vi har samlet de tre nævnte analyser i ét billede, bl.a. gennem en indeksering på Hovedfaktorniveau, der skaber et effektivt overblik over personens resultatbillede set i forhold til hver enkelt analyse, men også et overblik over hvordan de tre analyser spiller sammen i det samlede billede.

Således er hele konceptet opbygget for at skabe tydelige og effektive strukturer, klare og dokumenterbare mål, fælles metoder samt et omfattende, men også enkelt dokumentationsmateriale vedrørende personbedømmelsen.

Og målet er enkelt. På den mest effektive måde at finde, udvikle og placere de bedst egnede kandidater i leder- og nøglefunktioner i organisationen.

Den visuelle præsentation

Vi har arbejdet intensivt på at vise resultatet af The Capability Chart så overskueligt og enkelt som muligt. Det indebærer, at vi kan vise en persons samlede resultat i Chartet på én eneste side.

Visuelt illustrerer vi en persons evne og potentiale i forhold til at varetage en given funktion med et hus. Jo højere huset er, jo større Personal Capability har den aktuelle person.

Alle husenes højde er således etage for etage beregnet som et samlet indeks af de faktorer, der i hver analyse indgår i de blå, de røde, de grønne og de gule faktorer. Og man kan for at bedømme husets størrelse orientere sig efter de median- og kvartilscorer, der er afsat i figurerne.

Vi kan også se, hvordan personen har bygget den ene etage oven på den anden og hvor rummelige de enkelte etager er.