IPA Core Analyser

Et samlet overblik over alle de forskellige IPA Analyser og dialog-værktøjer.

– IPA Nordics forskning har af Den Svenske Psykolog Forening fået den højeste rating blandt nordiske udbydere af personlighedsanalyser. Forskningens integrale baggrund har vi samlet i en række analyser under navnet IPA CORE.

Derudover har vi skabt en række dialogværktøjer til brug i organisationer.

IPA Core analyserne

Det centrale i den Integrale Idé er opfattelsen af, at vores livs- og udviklingsrejse, således som den er bestemt af den måde vi tænker på, vores værdier og vores identitet, udvikler sig i stadier. Hvert stadie er karakteriseret ved den måde, hvorpå vi grundlæggende forstår og møder verden omkring os.

Hvert stadie beskriver både et menneskes måde at tænke på, altså den måde hvorpå vi tankemæssigt skaber struktur, sammenhæng og mening i det vi gør, og vores måde at føle på, altså hvordan vi oplever begivenheder omkring os og hvilke indre processer denne oplevelse sætter i gang. Men, først og fremmest i denne sammenhæng, er stadierne beskrevet igennem den tilhørende mere konkrete adfærd.

Kvaliteten af det du udvikler på ét område i IPA Analysens model er afhængig af det du har udviklet på de andre områder.
Når vi udvikler os fra den ene platform til den næste, tager vi alt det bedste fra den gamle platform med os og INTEGRERER det gamle, i det nye. Hvor det gamle før var målet og et mål i sig selv, bliver det nu et middel til at udfolde os fra den nye platform med nye mål, nye personlige standarder og en helt ny måde at opleve os selv og fortolke os selv ind i verden.

Forskningen bag IPA Core analyserne er den højeste ratede i Skandinavien.

IPA Core
PERSONALITY

20 – 30 min

IPA Analysens 12 personlighedstræk er opdelt på fire hovedfaktorer illustreret med hver sin farve. Hver hovedfaktor skal opfattes som en mental platform, hvorpå vi igennem hele vores tilværelse opbygger en række personlige erfaringer og kvalifikationer.

IPA Core
LEADERSHIP

test i test

Som overbygning på IPA CORE, har vi via IPA LEADERSHIP mulighed for at vurdere kandidatens forventede evne til at varetage LEDERSKAB.

De foreliggende Lederskalaer er en ”TEST I TESTEN”.

IPA Core
FOCUS

20-25 min

Vores præferencer , og dermed vores foretrukne roller og stile, bygger først og fremmest på vores motivsystemer.

Vi kan således trække en rimelig klar forbindelse imellem vores motiver og vores foretrukne roller.

IPA Core
VALUES

20-25 min

Hovedformålet med IPA Core – Values (Værdianalyse) er at løfte de indre værdier frem i lyset og reflektere over, om tiden er moden til at aflære de værdier, der er uhensigtsmæssige for det liv, der leves nu, og bevidstgøre sig selv i forhold til de pejlemærker, der skal hjælpe det enkelte menneske ind i fremtiden.

– Registrering af grundlæggende værdier

IPA Core
INNOVATION

20-25 min

Formålet med IPA Core – Innovation er at afdække alle de former for talent, der kræves for at kunne gennemføre en fuldt udfoldet kreativ innovationsproces. IPA Innovation identificerer fire former for talent hos det enkelte individ.

– Afdækker det talent, der skal til

IPA Dialogværktøjer

Dialog er svært. At skabe en meningsfyldt dialog mellem forskellige typer mennesker lægger mere ovenpå. Slutteligt har du en dialog i et organisatorisk hierarki, så kommer ærligheden og åbenheden under pres. Derfor bruger organisationer IPA dialogvæktøjer til at skabe en rammesættende dialog.

Ifølge Robert Kegan, en af de fremmeste psykologer og fortalere for den Integrale teori, konstrueres verden igennem relationer. Mennesket skabes af og er grundlæggende sine relationer, og den personlige udviklings afgørende pendulbevægelse er bevægelsen imellem Integration – at være som og forbinde sig med de andre og Differentiering – at være sig selv som noget unikt og forskelligt fra de andre. Disse to positioner hører sammen og kan ikke adskilles, og den personlige udvikling opstår i dynamikken imellem de to tilsyneladende modsætninger. Det er den kraft og energi, der bringer os videre fra ét stadie til det næste stadie. På vores vej igennem livet udvikler vi både selvet, dvs. vi skaber vores personlige identitet og selvopfattelse igennem dette at anskue verden indefra og ud, OG vi indgår i og udvikler relationer og lærer derved at anskue verden udefra og ind.

En balanceret selverkendelse kræver begge anskuelser.

IPA
INTELLIGENT MUS

15 – 30 min

Baseret på den udfyldte IPA Core analyse foreslår systemet en række emner og formulerer en række spørgsmål lederen kan anvende til holde fokus på udvikling med medarbejderens Styrker og Talenter.

MUS er først og fremmest en dialog imellem leder og medarbejder, og samtalen bør derfor være domineret af anerkendende spørgsmål og en fokusering på opgaver, der er løst succesfuldt. MUS fokuser på det, der fungerer. MUS bør også tænkes ind i virksomhedens strategi og mål, og de ledere der gennemfører MUS-samtalerne bør derfor indtænke disse strategiske mål i MUS-samtalen.

IPA
TILFREDSHED

10 – 15 min

IPA Medarbejdertilfredshed er udviklet med det formål, at kunne registrere graden af medarbejdertilfredshed i virksomheden.

Begrebet medarbejdertilfredshed er kommet mere og mere i fokus efterhånden som mennesket er trådt frem på scenen som den afgørende parameter for en virksomheds succes.

Den kvalitative ændring i kundernes behov og forventninger, de fuldstændigt forandrede markedsbetingelser som følge af internationalisering og fri adgang til information, de øgede krav til servicering i både førkøbsprocessen og aftersalefasen, markedssegmentering, produktdifferentiering og mange andre megatrends, har bevæget os fra det industrialiserede samfund til forandringssamfundet.

IPA
GRUS

20-25 min

Gruppeudviklingssamtalen (GRUS) er en samtale mellem leder og en gruppe af medarbejdere, hvor gruppens samlede kompetenceudvikling drøftes

De fleste fremragende resultater i både erhvervslivet og inden for sportsverdenen er skabt på grundlag af menneskers evne til at komplettere hinanden. Vi har en tendens til at fokusere på den unikke enkeltpræstation, fordi det er nemmere at identificere sig med ham eller hende, der scorer det afgørende mål, men i langt de fleste tilfælde er sejren et produkt af den fælles ånd og evne til at bemande de enkelte poster med de bedst egnede mennesker.

Et team er en gruppe af mennesker, hvor helheden er stærkere end summen af enkeltdelene og hvor netop ånden – følelsen af fælles styrke – skaber den kolossale energi, vilje og indsigt, der fører til sejr. Det er grus – eller gruppeudviklingssamtale.

IPA
TEAM ANALYSE

15-20 min

Teamudvikling handler i forhold til helheden om at håndtere menneskeskabte processer, og i forhold til den enkelte om at være god til noget.

Et team er altså afhængig af både den enkeltes talent for at løse en bestemt opgave og af evnen til at kombinere talent således, at man mest effektivt når de opstillede mål.

I ethvert Team findes der fire grundlæggende funktioner, der tilsammen tegner det menneskelige landkort, vi skal orientere os efter.

IPA Core
TRIVSEL

5 min

Medarbejdertrivsel med IPA Trivsel

IPA TRIVSEL bruger den videnskabelige model WHO-5 som har været en del af mere end 200 videnskabelige studier siden professor Per Bech lancerede den i 1998. Modellen har bevist sig at være en af de mest præcise modeller til at vurdere medarbejdertrivsel.

IPA JobMatch & IPA Culture

Mere end 25% af alle nyansatte forlader deres job inden for 12 måneder. Det koster et sted mellem 75% – 150% af en årsløn. Det er rigtig mange penge, og de fleste jobskifter kunne undgåes ved hjælp af en IPA JobMatch analyse.

IPA
JOBMATCH

IPA
JOBMATCH CULTURE

IPA JOBMATCH
– Jobbet set indefra

Med en JobMatch fra IPA Nordic øges sikkerheden for, at det er den rigtige kandidat, der ansættes. Dette er til gavn for alle. Den ansættende virksomhed, kandidaten og ikke mindst fremtiden i jobbet.

IPA JOBMATCH CULTURE
– Forstå jobbets kultur

Virksomhedskultur er et produkt af de ansattes personlige værdier kombineret med virksomhedens historie, placering i markedet, forankrede sædvaner og fælles meningsskabende fortællinger og antagelser.

IPA NORDIC HAR DE HØJESTE RATEDE PERSONLIGHEDSANALYSER

DET ER INNOVATIVT OG VÆRDISKABENDE

PÅ HØJESTE NIVEAU